Tác giả Huy Cận

I. Sơ đồ - Tác giả Huy Cận

II. Tác giả Huy Cận

1. Tiểu sử

- Huy Cận (1919 – 2005) tên đầy đủ là Cù Huy Cận, quê ở làng Ân Phú, huyện Vụ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

- Ông lúc nhỏ học ở quê, sau vào Huế học trung học, đậu tú tài Pháp; rồi ra Hà Nội học trường Cao đẳng Canh nông.

- Trong thời gian học Cao đẳng, ông sống ở phố Hàng Than cùng với Xuân Diệu, ông là bạn tâm giao của Xuân Diệu.

- Từ năm 1942, ông tham gia phong trào sinh viên yêu nước và Mặt trận Việt Minh.

- Huy Cận đã tham dự Quốc dân đại hội ở Tân Trào (tháng 8 năm 1945) và được bầu vào Ủy ban Giải phóng (tức Chính phủ Cách mạng lâm thời sau đó).

- Huy Cận cũng từng cộng tác với nhóm Tự Lực Văn Đoàn.

2. Sự nghiệp sáng tác

Tác phẩm chính:

- Trước CMT8: tập thơ Lửa thiêng, Vũ trụ ca,...

- Sau CMT8:

+ Trời mỗi ngày lại sáng (tập thơ, 1958)

+ Đất nở hoa (tập thơ, 1960)

+ Bài thơ cuộc đời (tập thơ, 1963)

+ Hai bàn tay em (tập thơ thiếu nhi, 1967)

+ Phù Đổng Thiên Vương (tập thơ, 1968)

Luyện bài tập vận dụng tại đây!