Tổng kết chương I - Địa lí dân cư

I. CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM.

II. DÂN SỐ VÀ GIA TĂNG DÂN SỐ.

III. PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ CÁC LOẠI HÌNH QUẦN CƯ.

IV. LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!