Tổng kết chương II - Địa lí kinh tế

I. SỰ  PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM.

II. ĐỊA LÍ NGÀNH NÔNG NGHIỆP.

III. ĐỊA LÍ NGÀNH CÔNG NGHIỆP.

IV. ĐỊA LÍ NGÀNH DỊCH VỤ.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!