Vài nét về tác giả Đe-ni-ơn Đi-phô

1. Tiểu sử

- Ông sinh năm 1660, mất năm 1731.

- Là một nhà văn, nhà báo, học giả kinh tế người Anh.

- Ngoài ra ông còn là nhà báo, học giả kinh tế  xuất sắc.

- Ông đến với tiểu thuyết khi gần 60 tuổi.

2. Sự nghiệp văn học

- Ông là một nhà văn tiến bộ, được đánh giá là một nhà văn đi đầu trong hoạt động báo chí của nước Anh.

- Tác phẩm chính: Rô–bin–xơn Cru–xô, Thủ lĩnh Xinh–gơ–tơn, Đại tá Jec, Rô–xa–na,...

Luyện bài tập vận dụng tại đây!