Kĩ năng viết

- Xem lại phần lý thuyết của Câu tường thuật (Reported speech)

- Chú ý: thì của câu trực tiếp khi chuyển sang câu gián tiếp thì phải lùi về 1 thì

- Trạng từ chỉ thời gian cũng phải thay đổi

 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!