Kĩ năng viết - Unit 8

Write a 100-120 word paragraph about the benefits of travelling. You can use the following ideas as cues:

- relax

- increase knowledge

- become more opened-minded

- make friends

- strengthen relationships

Bài viết mẫu:

 Travelling can provide many benefits. Firstly, it is one of the best ways to relax and enjoy a time free of stress. Going on a vacation can help us recharge our batteries by disconnecting us from our regular life so that when we come back we feel invigorated and ready to start our daily routine.- Another benefit is that traveling can increase our knowledge. When we travel we can learn about many amazing cultures, traditions, and histories so we will have a better understanding of the place and people living there. Lastly, traveling is a valuable time that we can spend with our beloved like family or friends. When we travel with them, we create memories that would last a lifetime.

Tạm dịch:

Đi du lịch có thể cung cấp nhiều lợi ích. Thứ nhất, đó là một trong những cách tốt nhất để thư giãn và tận hưởng thời gian không căng thẳng. Đi nghỉ mát có thể giúp chúng ta nạp năng lượng bằng cách ngắt kết nối chúng ta khỏi cuộc sống thường ngày để khi chúng ta trở lại, chúng ta cảm thấy được tiếp thêm sinh lực và sẵn sàng bắt đầu thói quen hàng ngày. Một lợi ích khác là đi du lịch có thể tăng kiến thức. Khi chúng ta đi du lịch, chúng ta có thể tìm hiểu về nhiều nền văn hóa, truyền thống và lịch sử tuyệt vời để chúng ta hiểu rõ hơn về địa điểm và con người sống ở đó. Cuối cùng, đi du lịch là một thời gian quý giá mà chúng ta có thể dành cho người mình yêu như gia đình hoặc bạn bè. Khi chúng ta đi du lịch với họ, chúng ta tạo ra những ký ức sẽ tồn tại suốt đời.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!