Amino acid tác dụng với dung dịch acid hoặc base

1. Amio acid tác dụng với dung dịch acid

(NH2)xR(COOH)y  +  xHCl  →  (ClNH3)xR(COOH)y

$Số\,nhóm\,chức\,amin o\,\,x\,\, = \,\,\frac{{{n_{HCl}}}}{{{n_{aa}}}}\,\,$;  nmuối = naa

Áp dụng ĐLBTKL:  maa + mHCl = mmuối    =>   Maa + 36,5x = Mmuối

Bài tập áp dụng: Cho 35,6 gam alanine tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 50,30 gam           B. 50,20 gam

C. 45,62 gam           D. 37,65 gam

Lời giải:

CH3 – CH(NH2)–COOH + HCl → CH3–CH(NH3Cl)–COOH

${m_{alanine}}\,\, = \,\,\frac{{35,6}}{{89}}$ = 0,4 mol → nHCl = nalanine = 0,4 mol

Áp dụng  ĐL Bảo toàn khối lượng : mmuối = malanine + mHCl = 35,6 + 0,4.36,5 = 50,2 gam

Đáp án: B

2. Amino acid tác dụng với dung dịch base

${n_{_{aa}}}\,\, = \,\,\,\frac{{{m_{muoi}} - {m_{aa}}}}{{22.y}}$ => nCOOH = naa.y = $\frac{{{m_{muoi}} - {m_{aa}}}}{{22}}$

$y\,\, = \,\,\,\frac{{{n_{NaOH}}}}{{{n_{aa}}}}$; nmuối = naa

Maa + 22y = Mmuối sodium

Bài tập áp dụng: Cho m gam H2NCH2COOH phản ứng hết với dung dịch KOH, thu được dung dịch chứa 28,25 gam muối. Giá trị của m là:

A. 28,25 gam             B. 18,75 gam

C. 21,75 gam             D. 37,50 gam

Lời giải:

H2NCH2COOH + KOH → H2NCH2COOK + H2O

${n_{muoi\,\,}} = \,\,{n_{_{aa}}}\,\, = \,\,\,\frac{{28,25}}{{113}}\,\, = \,\,0,25\,mol$

→ maa = 0,25.75 = 18,75 gam

Đáp án: B