Ấn Độ thời phong kiến

1. Ấn Độ thời phong kiến

2. Văn hóa Ấn Độ

- Tôn giáo: Hin-đu, Phật giáo, Hồi giáo

- Có chữ viết riêng: Chữ Phạn.

- Tác phẩm thơ, ca, kịch, sử thi: Ramayana, Mahabharata; Bộ kinh Vê-đa.

- Nghệ thuật kiến trúc chịu ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo.

+ Kiến trúc Hin-đu: tháp nhọn, tầng

+ Kiến trúc Phật giáo: chùa trong hang, chùa bằng đá

=>  Văn hóa rực rỡ, là trung tâm văn minh của nhân loại