Atlat Địa lí Việt Nam trang 22 - Các ngành công nghiệp trọng điểm