Atlat Địa lí Việt Nam trang 26 _ Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng đồng bằng sông Hồng