Atlat Địa lí Việt Nam trang 28 - Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên