Bài 1: ao eo

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: thể thao, cà kheo, leo núi, nhảy sào, reo hò,...

- Câu hỏi: Phát hiện ra điểm chung của những chữ em vừa tìm được?

Trả lời: Đều chứa chữ eo ao

2/ Hướng dẫn đọc

a) Vần ao

b) Tiếng chào

- Phân tích:

+ Tiếng chào gồm có âm ch, vần ao và thanh huyền

+ Âm ch phía trước, vần ao phía sau, thanh huyền trên đầu âm a

- Đánh vần: chờ - ao - chao - huyền - chào, chào

c) Âm eo

d) Tiếng chèo

- Phân tích:

+ Tiếng chèo gồm có âm ch, vần eo và thanh huyền

+ Âm ch phía trước, vần eo phía sau, thanh huyền trên đầu âm e

- Đánh vần: chờ - eo - cheo - huyền - chèo, chèo

3/ Hướng dẫn viết

a) Chữ ao

Chữ a viết trước, chữ o viết liền ngay sau chữ a.

b) Chữ chào

Chữ ch viết trước, vần eo viết liền ngay sau, thanh huyền trên đầu chữ a.

c) Chữ eo

Chữ e viết trước, chữ o viết liền ngay sau chữ e.

d) Chữ chèo

Chữ ch viết trước, vần eo viết liền ngay sau, thanh huyền trên đầu chữ e.

 

4/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Những gì xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: sào, kéo co, đi cà kheo, báo thể thao

- Câu hỏi: Nói về những điều xuất hiện trong bức tranh.

Trả lời:

+ Vận động viên nhảy sào đang thi đấu.

+ Kéo co là một trò chơi dân gian truyền thống.

+ Đi cà kheo là một trò chơi dân gian truyền thống.

+ Báo thể theo cung cấp thông tin về thể thao.

- Câu hỏi: Tìm thêm những sự vật có chứa vần ao, eo :

Trả lời:

+ ao: quả táo, mào gà, ao sen, ngôi sao, cháo gà, thanh đao,...

+ eo: con mèo, bèo, vết sẹo, leo cây, cây keo, ...

Hướng dẫn đọc: Thảo, Thư, Hào và Hà thi kéo co. bé Bo reo hò cổ vũ.

- Câu hỏi: Những ai thi kéo co?

Trả lời: Thảo, Thư, Hào và Hà.

- Câu hỏi: Bé Bo làm gì?

Trả lời: Reo hò cổ vũ.

 

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: Tranh vẽ các bạn học sinh.

- Câu hỏi: Các bạn đang làm gì?

Trả lời: Các bạn đang ca hát.

- Câu hỏi: Đọc từ xuất hiện trong bóng nói?

Trả lời: Thể thao.

Hoạt động mở rộng: Cùng các bạn hát bài hát thiếu nhi về thể thao. Ưu tiên bài hát có từ ngữ chứa tiếng có vần được học.

Ví dụ: Con cào cào, Tập thể dục buổi sáng