Bài 1: N n M m

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Gia đình trong bức tranh đang làm gì?

Trả lời: Gia đình trong tranh đang tận hưởng kì nghỉ của mình.

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: mũ, nơ, me,...

- Câu hỏi: Phát hiện ra điểm chung của những chữ em vừa tìm được?

Trả lời: mũ, nơ, me,... có chứa chữ m và chữ n

* Chữ m:

* Chữ n:

2/ Hướng dẫn đọc

a) Âm n

Hướng dẫn đọc âm n:   

b) Tiếng nơ

- Phân tích:

+ Tiếng gồm có âm n và âm ơ.

+ Âm n đứng trước, âm ơ đứng sau.

- Đánh vần: nờ - ơ - nơ, nơ

c) Âm m

Hướng dẫn đọc âm m:   

d) Tiếng me

- Phân tích:

+ Tiếng me gồm có âm m và âm e.

+ Âm m đứng trước, âm e đứng sau.

- Đánh vần: mờ - e - me, me

3/ Hướng dẫn viết

a) Chữ n

b) Chữ nơ

Viết chữ n phía trước và chữ ơ liền ngay sau chữ n.

c) Chữ m

d) Chữ me

Viết chữ m phía trước và chữ e liền ngay sau chữ m

4/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Những gì xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: na, mơ, ca nô, cá mè

- Câu hỏi: Nói về những điều xuất hiện trong bức tranh.

Trả lời:

+ Quả na có hạt màu đen.

+ Quả mơ ăn rất ngon.

+ Ca nô chạy rất nhanh.

+ Mẹ đi chợ mua cá mè.

- Câu hỏi: Tìm thêm những sự vật có chứa chữ m, n:

Trả lời:

+ m: máu, măng, mẹ, mèo, mây, ...

+ n: nắng, cái nạo, cái niêu, cây nêu, ...

Hướng dẫn đọc: Ba mẹ cho bé đi ca nô.    

Câu hỏi: Ba mẹ cho bé đi gì?

Trả lời: ca nô.

Câu hỏi: Ai cho bé đi ca nô?

Trả lời: Ba mẹ.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: con nai, con mèo, con mực.

- Câu hỏi: Nói một vài câu về những điều em thấy trong tranh?

Trả lời:

+ Con nai ăn lá cây.

+ Con mèo biết bắt chuột.

+ Con mực sống dưới biển.