Bài 1: Ơ ơ Dấu nặng

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và nhận xét:

- Câu 1: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: bà, bé, chợ, bơ, bọ, nơ

- Câu 2: Tìm điểm giống nhau của chợ, bơ, nơ?

Trả lời: chữ ơ, dấu nặng

- Câu 3: Nói một vài điều em thấy từ tranh vẽ:

Trả lời:

+ Bà đưa bé đi chợ.

+ Bé muốn mua quả bơ.

+ Chiếc nơ cài trên tóc bé.

+ Áo của bé có hình con bọ.

2/ Hướng dẫn đọc

a. âm ơ

  Hướng dẫn đọc âm ơ

b. Tiếng bơ

- Tiếng được cấu tạo bởi chữ b và chữ ơ; chữ b đứng trước chữ ơ

- Đánh vần: bờ - ơ - bơ, bơ

Hướng dẫn đọc tiếng bơ

c) Tiếng cọ

- Tiếng cọ được cấu tạo bởi chữ c, chữ o dấu nặng. chữ c đứng trước chữ o, dấu nặng đặt dưới chân chữ o

- Đánh vần: cờ - o - co - nặng - cọ, cọ

 Hướng dẫn đọc tiếng cọ

 

3/ Hướng dẫn viết

a. Hướng dẫn viết chữ ơ

b. Hướng dẫn viết chữ bơ

Viết chữ b phía trước, chữ ơ viết sau chữ b

c. Hướng dẫn viết chữ cọ

Viết chữ c phía trước, chữ o phía sau, thanh nặng ở trên đầu chữ o

d. Hướng dẫn viết số 6

4/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và cho biết:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì trong tranh?

Trả lời: bờ, bọ, cá cờ

  Hướng dẫn đọc: Bà có bơ

- Câu hỏi: Ai có bơ.

Trả lời: Bà có bơ.

5/ Hoạt động mở rộng

Câu hỏi: Tranh vẽ những vật gì?

Trả lời: Tranh vẽ nơ, cờ, lọ

Hoạt động mở rộng: Nói về những vật em thấy trong tranh

Gợi ý:

- Mẹ mua cho em cái nơ màu hồng.

- Lá cờ Việt Nam có sao vàng năm cánh trên nền đỏ

- Cái lọ để cắm hoa.