Bài 2: R r tr

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: trâu, tre, rá, rùa, cá trê,...

- Câu hỏi: Phát hiện ra điểm chung của những chữ em vừa tìm được?

Trả lời: Đều có chứa chữ r và chữ tr

* Chữ r

* Chữ tr:

2/ Hướng dẫn đọc

a) Âm r

Hướng dẫn đọc âm r:    

b) Tiếng rổ

- Phân tích:

+ Tiếng rổ gồm có âm r, âm ô và thanh hỏi

+ Âm r đứng trước, âm ô đứng sau, thanh hỏi đặt trên đầu âm ô

- Đánh vần: rờ - ô - rô - hỏi - rổ, rổ

c) Âm tr

Hướng dẫn đọc âm tr:   

d) Tiếng tre

- Phân tích:

+ Tiếng tre gồm có âm tr và âm e.

+ Âm tr đứng trước, âm e đứng sau.

- Đánh vần: trờ - e - tre, tre

3/ Hướng dẫn viết

a) Chữ r

b) Chữ rổ

Viết chữ r phía trước, chữ ô viết liền ngay sau chữ r, thanh hỏi đặt trên đầu chữ ô

c) Chữ tr

Viết chữ t phía trước và viết chữ r liền ngay sau chữ t

d) Chữ tre

Viết chữ tr phía trước và viết chữ e liền ngay sau chữ e

4/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Những gì xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: rá, gà tre, cá rô, cá trê

- Câu hỏi: Nói về những điều xuất hiện trong bức tranh.

Trả lời:

+ Cái rá dùng để vo gạo.

+ Gà tre có thân hình bé nhỏ.

+ Cá rô có vảy rất cứng.

+ Thân cá trê rất trơn.

- Câu hỏi: Tìm thêm những sự vật có chứa chữ r, tr:

Trả lời:

+ r: rơm, rạ, rách, rạch, rác, rộng, nhà rông, rồng,...

+ tr: trúc, trăng, trắng, trứng, trạng nguyên, cá trích,...

Hướng dẫn đọc:    

- Câu hỏi: Thỏ ghi chữ gì?

Trả lời: chữ rá.

- Câu hỏi: Những ai ghi chữ cá trê?

Trả lời: Mi và Lu.

5/ Hoạt động mở rộng

Chơi trò chơi Bắc Kim Thang

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: Tranh vẽ các bạn đang chơi trò chơi.

- Câu hỏi: Các bạn đang chơi trò gì?

Trả lời: Chơi trò chơi Bắc Kim Thang.

- Câu hỏi: Đọc lại những từ xuất hiện trong bóng nói của các bạn?

Trả lời: bí rợ, tò tí te

Hoạt động mở rộng: Hướng dẫn đọc sinh hát bài Bắc Kim Thang

Bắc Kim Thang cà lang bí rợ, cột qua kèo là kèo qua cột. ....