Bài 22: ng ngh

1/ Làm quen

* ngà:

- Tiếng ngà gồm âm ng, âm a, thanh huyền

- Âm ng đứng trước, âm a đứng sau, thanh huyền trên đầu âm a

- Đánh vần: ngờ - a - nga - huyền - ngà, ngà

* nghè:

- Tiếng nghé gồm âm ng, âm e, thanh sắc

- Âm ngh đứng trước, âm e đứng sau, thanh sắc trên đầu âm e

- Đánh vần: ngờ - e - nghe - sắc - nghé, nghé

2/ Mở rộng vốn từ

Tìm tiếng có chứa âm ng, âm ngh trong tranh:

Trả lời:

- Tiếng có chứa âm ng trong tranh: bí ngô, ngõ nhỏ, ngã

- Tìm thêm những tiếng khác có chứa âm ng: ngao, ngốc, ngố, ngộ, ngơ ngác, ngựa,...

- Tiếng có chứa âm ngh trong tranh: nhà nghỉ, nghệ

- Tìm thêm những tiếng khác có chứa âm ngh: nghĩ ngợi, nghiêng, nghé,...

3/ Ghi nhớ

4/ Tập đọc

Đọc kĩ lại nội dung bài tập đọc rồi hoàn thành bài sau:

Trả lời:

5/ Tập viết

- Chữ ng: ghép từ hai chữ n và Viết n trước, g sau.

- Chữ ngh: ghép từ 3 chữ n, g và Viết lần lượt: n, g, h.

- Tiếng ngà: viết ng trước, a sau, dấu huyền đặt trên Chú ý nối nét ng a.

- Tiếng nghé: viết ngh trước, e sau, dấu sắc đặt trên Chú ý nối nét ngh e.