Bài 28: t th

1/ Làm quen

* tổ:

- Tiếng tổ gồm âm t, âm ô và thanh hỏi

- Âm t đứng trước, âm ô đứng sau, thanh hỏi trên đầu âm ô

- Đánh vần: tờ - ô - tô - hỏi - tổ, tổ

* thỏ:

- Tiếng thỏ gồm âm th, âm o và thanh hỏi

- Âm th đứng trước, âm o đứng sau, thanh hỏi trên đầu âm o

- Đánh vần: thờ - o - tho - hỏi - thỏ, thỏ

2/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh, tìm tiếng có chứa âm t, tiếng có chứa âm th:

Trả lời:

a. Tiếng có chứa âm t: tô mì, tạ

Tìm thêm những tiếng khác có chứa âm t: tờ giấy, tú lơ khơ, cái tủ, ...

b. Tiếng có chứa âm th: thả cá, thợ mỏ, quả thị

Tìm thêm những tiếng khác có chứa âm th: bài thơ, thợ mỏ, bàn thờ, mùa thu, bức thư,...

3/ Tập đọc

Thực hành: Ghép đúng:

Trả lời:

4/ Tập viết

- Chữ th: là chữ ghép từ 2 chữ t và h (viết chữ h: 1 nét khuyết xuôi, 1 nét móc hai đầu). Chú ý viết t và h liền nét.

- Tiếng tổ: viết t trước, ô sau, dấu hỏi đặt trên ô.

- Tiếng thỏ: viết th trước, o sau, dấu hỏi đặt trên o.