Bài 3: C c Dấu huyền, Dấu sắc

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: chữ c, dấu huyền, dấu sắc, con công, cá, cò, cào cào, cỏ,...

- Câu hỏi: Tìm điểm giống nhau giữa các tiếng em vừa tìm được?

Trả lời: chữ c, dấu huyền, dấu sắc, công, cá, cò, cào cào, cỏ,... gồm có chữ c, dấu huyền, dấu sắc

2/ Hướng dẫn đọc

* c

Hướng dẫn đọc âm c     

* ca:

- Phân tích: Tiếng ca gồm có âm c, âm a

- Đánh vần: cờ - a - ca, ca

* cà:

- Phân tích: Tiếng gồm có âm c, âm a và thanh huyền

- Đánh vần: cờ - a - ca - huyền - cà, cà

* cá:

- Phân tích: Tiếng gồm có âm c, âm a và thanh sắc

- Đánh vần: cờ - a - ca - sắc - cá, cá

3/ Hướng dẫn viết

a. Hướng dẫn viết chữ c

b. Hướng dẫn viết chữ ca

Chữ ca gồm có chữ c đứng trước, chữ a đứng sau

c. Hướng dẫn viết chữ cà

Chữ gồm có chữ c đứng trước, chữ a đứng sau, dấu huyền trên đầu chữ a

d. Hướng dẫn viết chữ cá

Chữ gồm có chữ c đứng đầu, chữ a viết liền sau chữ c, dấu sắc trên đầu chữ a

e. Hướng dẫn viết số 3

4/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Kể tên những sự vật có trong tranh:

Trả lời: cò, cam, cua, cáo

- Hãy nói vài câu về những điều em nhìn thấy trong tranh:

+ Con cò có chân rất dài.

+ Quả cam tròn trĩnh.

+ Chú cua đang bò.

+ Chú cáo dễ thương.

- Đọc:

Hướng dẫn đọc ca cà cá    

- Tìm thêm một vài tiếng khác có chứa âm c:

Trả lời: cá, cú, cửa, cô giáo, cờ,...

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: Cào cào, nốt nhạc

- Câu hỏi: Nói vài câu về những điều em nhìn thấy trong tranh:

Cào cào ca hát.

Hoạt động mở rộng: Cùng hát bài hát Con cào cào