Bài 3: G g gh

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Những người trong tranh đang làm gì?

Trả lời: Hai mẹ con đang thưởng thức bữa ăn tại một con thuyền trên biển.

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: ghế, ghẹ, gà, ghe,...

- Câu hỏi: Phát hiện ra điểm chung của những chữ em vừa tìm được?

Trả lời: ghế, ghẹ, gà, ghe,... đều có gh g

* Chữ g:

* Chữ gh:

2/ Hướng dẫn đọc

a) Âm g

Hướng dẫn đọc âm g:     

b) Tiếng gà

- Phân tích:

+ Tiếng gồm có âm g, âm a và thanh huyền.

+ Âm g đứng trước, âm a đứng sau, thanh huyền đặt trên đầu âm a

- Đánh vần: gờ - a - ga - huyền - gà, gà

c) Âm gh

d) Tiếng ghế

- Phân tích:

+ Tiếng ghế gồm có âm gh, âm ê và thanh sắc trên đầu âm ê.

+ Âm n đứng trước, âm ơ đứng sau.

- Đánh vần: gờ - ê - ghê - sắc - ghế, ghế

3/ Hướng dẫn viết

a) Chữ g

b) Chữ gà

Viết chữ g phía trước, viết chữ a ngay sau chữ g, dấu huyền đặt trên đầu chữ a

c) Chữ gh

Viết chữ g và chữ h liền nhau.

d) Chữ ghế

Viết chữ gh phía trước, viết chữ ê phía sau, dấu sắc đặt trên đầu chữ ê

4/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Những gì xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: ga, gà gô, ghẹ, ghi

- Câu hỏi: Nói về những điều xuất hiện trong bức tranh.

Trả lời:

+ Ga Cà Ná ở Ninh Thuận.

+ Chú gà gô có bộ lông thật đẹp.

+ Ghẹ sống ở biển.

+ Sổ dùng để ghi chép.

- Câu hỏi: Tìm thêm những sự vật có chứa chữ :

Trả lời:

+ g: gáo, gạo, gò, gạch, gỗ, gậy, ...

+ gh: ghế, ghi ta, ghé thăm, ghẹ, trêu ghẹo,...

Hướng dẫn đọc: Bé vẽ gà và ghế.      

- Câu hỏi: Bé vẽ gì?

Trả lời: gà và ghế.

- Câu hỏi: Ai vẽ gà và ghế?

Trả lời: Bé.

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: gối, gạch, ghi ta

- Câu hỏi: Nói một vài câu về những điều em thấy trong tranh?

Trả lời:

+ Chiếc gối thật êm ái!

+ Gạch dùng để xây nhà.

+ Bé học đánh đàn ghi ta.