Bài 4: gi

1/ Nhận biết

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: gió, giấy, giá vẽ, cụ già, giày,...

- Câu hỏi: Phát hiện ra điểm chung của những chữ em vừa tìm được?

Trả lời: đều có chứa chữ gi

2/ Hướng dẫn đọc

a) Âm gi

Hướng dẫn đọc âm gi:

b) Tiếng giá vẽ

- Phân tích:

+ Tiếng giá gồm có âm gi, âm a và thanh sắc

+ Âm gi đứng trước, âm a đứng sau, thanh sắc trên đầu âm a

- Đánh vần: di/dờ - a - gia - sắc - giá

3/ Hướng dẫn viết

a) Chữ gi

b) Chữ giá vẽ

- Chữ giá vẽ gồm có chữ giá và chữ vẽ; hai chữ viết cách nhau một con chữ.

- Viết chữ giá bằng cách viết chữ gi trước, chữ a liền ngay sau, thanh sắc đặt trên đầu chữ a.

4/ Mở rộng vốn từ

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Những gì xuất hiện trong bức tranh?

Trả lời: gió, giò lụa, cụ già, giỏ tre

- Câu hỏi: Nói về những điều xuất hiện trong bức tranh.

Trả lời:

+ Gió là từ tự nhiên.

+ Giò lụa làm từ thịt lợn.

+ Cụ già chống gậy.

+ Chiếc giỏ tre làm bằng tre.

- Câu hỏi: Tìm thêm những sự vật có chứa chữ gi:

Trả lời: cô giáo, giá đỗ, gia đình, giàn mướp, con giun, giông tố, giềng,...

Hướng dẫn đọc: Bà ở quê ra. Bà cho cả nhà bé giỏ quà to. Quà có giò lụa, khế, lê.

- Câu hỏi: Ai ở quê ra?

Trả lời: Bà

- Câu hỏi: Giỏ quà to của ai?

Trả lời: Của bà.

- Câu hỏi: Giỏ quà có những gì?

Trả lời: Giò lụa, khế, lê.

 

5/ Hoạt động mở rộng

Quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

- Câu hỏi: Tranh vẽ những gì?

Trả lời: giấy, giày, giường

- Câu hỏi: Nói một vài câu về những điều em thấy trong tranh?

Trả lời:

+ Giấy được làm từ gỗ.

+ Bé mang giày để chuẩn bị cho giờ thể dục.

+ Giường của bé vừa nhỏ vừa xinh.