Bài 5: cỏ cọ

1/ Làm quen

* cỏ

- Tiếng cỏ gồm âm c, âm o và dấu hỏi.

- Âm c đứng trước, âm o đứng sau, dấu hỏi đặt trên âm o

- Đánh vần: cờ - o - co - hỏi - cỏ

* cọ

- Tiếng cọ gồm âm c, âm o và dấu nặng.

- Âm c đứng trước, âm o đứng sau, dấu nặng đặt dưới âm o

- Đánh vần: cờ - o - co - nặng - cọ

2/ Mở rộng vốn từ

a. Tiếng có chứa dấu hỏi

- Quan sát tranh và tìm tiếng có chứa dấu hỏi:

hổ, mỏ, thỏ, bảng

- Tìm thêm những tiếng có chứa dấu hỏi:

cổ, đảo, lẩu, mẩu, ảnh, ...

b. Tiếng có chứa dấu nặng

- Quan sát tranh và tìm tiếng có chứa thanh nặng:

vẹt, quạt, vịt, ngựa

- Tìm thêm những tiếng có chứa dấu nặng:

mạ, rạ, bọ, phượng, lợn, cặp,...

3/ Tập đọc

- Tranh 1: ò ó o

- Tranh 2: cò

- Tranh 3: ô

- Tranh 4: cổ

4/ Hướng dẫn viết

- Dấu hỏi : một nét cong từ trên xuống

- Dấu nặng : là một dấu chấm.

- Chữ o : Gồm một nét cong kín (từ phải sang trái); dừng bút ở điểm xuất phát.

- Tiếng co: chữ c viết trước, chữ o viết sau. Chú ý viết c sát o để nối nét với o.

- Chữ ô: viết như o, thêm dấu mũ để thành chữ ô. Dấu mũ là hai nét thẳng xiên ngắn (trái-phải) chụm vào nhau, đặt cân đối trên dầu chữ o.

- Tiếng : chữ c viết trước, chữ ô viết sau. Chú ý viết c sát ô để nối nét với ô.