Bài 7: đ e

1/ Làm quen

- Tiếng đe gồm âm đ, âm e.

- Âm đ đứng trước, âm e đứng sau

2/ Mở rộng vốn từ

a. Tiếng có chứa âm đ

- Quan sát tranh và tìm tiếng có chứa âm đ:

đỗ, đá, đàn, đèn

- Tìm thêm những tiếng có chứa âm đ:

đao, đê, đa, đồng, động, đào, đỏ,...

b. Tiếng có chứa âm e

- Quan sát tranh và tìm tiếng có chứa âm e

ve, me, xe, sẻ, tre

- Tìm thêm tiếng có chứa âm e:

hè, mẹ, kè, bè, bé,...

3/ Tập đọc

- Tranh 1: đa

- Tranh 2: đò

- Tranh 3: đố

- Tranh 4: đổ

- Tranh 5: dẻ

4/ Hướng dẫn viết

- Chữ đ: Viết như chữ d. Điểm khác chữ d là có thêm nét thẳng ngang ngắn cắt ngang phía trên nét móc ngược.

- Chữ e: Cao 2 li, rộng 1,5 li, gồm 2 nét: nét cong kín và nét móc ngược. Điểm đặt bút dưới đường kẻ 3. Từ điểm dừng bút của nét 1 lia bút lên dòng kẻ 3 viết tiếp nét móc ngược sát nét cong kín đến dòng kẻ 2 thì dừng lại.

- Tiếng đe: viết chữ đ trước chữ e sau, chú ý nối giữa chữ đ với chữ e.

- Số 1: Cao 4 li. Gồm 2 nét – nét 1 thẳng xiên, nét 2 thẳng đứng. Cách viết: Đặt bút trên ĐK 4, viết nét thẳng xiên đến ĐK 5 thì dừng. Từ điểm dừng bút của nét 1 chuyển hướng bút viết nét thẳng đứng xuống đến ĐK 1 thì dừng.