Bài 9: Ôn tập

1/ Ôn tập kiến thức cần nhớ

a) Ghép các âm đã học thành tiếng

Ghép các âm để tạo thành tiếng rồi đọc các tiếng vừa tạo:

b) Thêm các thanh đã học vào mỗi tiếng trên để tạo tiếng mới:

- ca, cà, cá, cả, cạ

- co, cò, có, cỏ, cọ

- cô, cồ, cố, cổ, cộ

- cơ, cờ, cớ, cỡ, cợ

- da, dà, dá, dả, dạ

- do, dò, dó, dỏ, dọ

- dô,dồ, dố, dổ, dộ

- dơ, dờ, dớ, dở, dợ

- de, dè, dé,dẻ, dẹ.

- đa, đà, đá, đả, đạ

- đo, đò, đó, đỏ, đọ

- đô, đồ, đố, đổ, độ

- đơ, đờ, đớ, đở, đợ

- đe, đè, đé, đẻ, đẹ.

2/ Tập đọc

Quan sát tranh và đọc từng chữ xuất hiện trong tranh:

- cờ đỏ

- cố đô

- đồ cổ

- đa

* Chú thích: Cố đô là kinh đô cũ. Cố đô Huế là kinh đô cũ của Việt Nam.

3/ Tìm từ ứng với hình

Trả lời:

*Chú thích:

- Cờ có 5 vòng tròn là cờ của Ô-lim-pích tượng trưng cho 5 châu.

- Cọ : cây cùng họ với cau, lá to xòe thường thấy mọc ở vùng trung du.

- Dẻ : là một loại hạt quả to bằng đầu ngón tay màu nâu ăn rất bùi và thơm