Bài giảng Tóm tắt văn bản nghị luận

1. Mục đích, yêu cầu của việc tóm tắt văn bản nghị luận

a. Mục đích

- Tóm tắt văn bản nghị luận là trình bày một cách ngắn gọn nội dung của văn bản gốc theo một mục đích đã định trước. Việc lựa chọn thông tin đưa vào văn bản tóm tắt bao giờ cũng phụ thuộc vào mục đích của công việc tóm tắt.

b. Yêu cầu

- Văn bản tóm tắt phải phản ánh trung thành các tư tưởng, luận điểm của văn bản gốc, không được xuyên tạc hoặc tự ý thêm những điểm không có trong văn bản gốc.

- Diễn đạt ngắn gọn, súc tích, loại bỏ những thông tin không phù hợp với mục đích tóm tắt.

- Để tóm tắt được tốt, cần:

+ Đọc kĩ văn bản gốc. Dựa vào nhan đề, phần mở đầu và phần kết thúc để lựa chọn những ý, những chi tiết phù hợp với mục đích tóm tắt. Đọc từng đoạn trong phần triển khai để nắm được các luận điểm và luận cứ làm sáng tỏ cho chúng.

+ Tìm cách diễn đạt lại các luận điểm, luận cứ một cách mạch lạc.