Bài tập hỗn hợp amino axit tác dụng với HCl và NaOH

+Glu : x mol và aa [R(COOH)(NH2)]: y mol

         Luôn có nHCl = x + y và nNaOH = 2x + y

+lys : x mol và aa [R(COOH)(NH2)]: y mol

         Luôn có nHCl = 2x + y và nNaOH = x + y

+Glu : x mol và lys: y mol

         Luôn có nHCl = x + 2y và nNaOH = 2x + y

Bài tập áp dụng:

Bài 1: Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu được dung dịch Y chứa (m+30,8) gam muối. Mặt khác, nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m+36,5) gam muối. Giá trị của m là

A. 112,2.          B. 165,6.

C. 123,8.          D. 171,0.

Phương pháp:

aa [R(COOH)(NH2)]: x mol và  Glu : y mol

+ X tác dụng với dung dịch NaOH dư : nCOOH = \(\dfrac{{{m_{m'}} - {m_{aa}}}}{{22}}\)

nNaOH = x  + 2y

+ BTKL:  maa + mHCl = mmuối

=> nNH2 = nHCl   => nHCl = x + y

Giải hệ tìm x, y → m = malanin + maxit glutamic

Lời giải:

Gọi nalanin = x mol; naxit glutamic = y mol

X tác dụng với dung dịch NaOH dư : nCOOH = \(\dfrac{{{m_{m'}} - {m_{aa}}}}{{22}}\)

→ x + 2y = \(\dfrac{{m + 30,8 - m}}{{22}}\)= 1,4  (1)

X tác dụng với dung dịch HCl :

BTKL:  maa + mHCl = mmuối→ mHCl = m + 36,5 – m = 36,5

→ nHCl = 1 mol  → nNH2 = nHCl = 1

→ x + y = 1  (2)

Từ (1) và (2) → x = 0,6;  y = 0,4

→ m = malanin + maxit glutamic = 0,6.89 + 0,4.147 = 112,2 gam

=> Đáp án A