Bài tập hỗn hợp ester và các hợp chất hữu cơ khác

Khi đề bài cho hỗn hợp chất hữu cơ tác dụng với NaOH hoặc KOH mà tạo ra:

1. 2 muối và 1 alcohol thì:

+ TH1: RCOOR’ và R”COOR’ có nNaOH  =  nR’OH

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

R”COOR’ + NaOH → R”COONa + R’OH

⇒ nNaOH  =  nR’OH

+ TH2: RCOOR’ và R”COOH có nNaOH  >  nR’OH

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

R”COOH + NaOH → R”COONa + H2O

⇒ nNaOH  >  nR’OH

 

2. 1 muối và 1 alcohol thì

+ TH1: RCOOR’ và R’OH

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

+ TH2: RCOOR’ và RCOOH

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O

+ TH3: RCOOH và R’OH

RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O

 

3. 1 muối và 2 alcohol thì

+ TH1: RCOOR’ và RCOOR”

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

RCOOR” + NaOH → RCOONa + R”OH

+ TH2: RCOOR’ và R”OH

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

* Đặc biệt chú ý: Nếu đề nói chất hữu cơ đó chỉ có chức ester thì không sao, nhưng nếu nói có chức ester thì chúng ta cần chú ý ngoài chức ester trong phân tử có thể có thêm chức acid hoặc alcohol!

Bài tập áp dụng: Hỗn hợp X gồm 1 alcohol no, đơn chức và 1 acid no, đơn chức mạch hở.

Chia X thành 2 phần bằng nhau.

- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 sản phẩm thu được cho qua bình nước vôi trong dư thấy có 30g kết tủa.

- Phần 2 được ester hoá hoàn toàn vừa đủ thu được 1 ester, đốt cháy ester này thu được khối lượng H2O là:

A. 1,8g.          B. 3,6g.

C. 5,4g.          D. 7,2g.

Lời giải:

Ester thu được sẽ là ester no, đơn chức mạch hở

Khi đốt ester này thu được ${n_{{H_2}O}}\, = \,{n_{C{O_2}}}$

Do số C không đổi trong cả 2 phần nên:

${n_{{H_2}O}}\, = \,{n_{C{O_2}\,}} = \,{n_{CaC{O_3}\,}} = \,0,3mol$ ⇒ ${m_{{H_2}O}}$= 5,4 g

Đáp án: C