Nhôm và hợp chất của nhôm tác dụng với dung dịch kiềm

* Nhúng thanh Al vào dung dịch bazơ ta thấy thanh Al tan ra và sủi bọt khí

PTHH: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

2Al + Ba(OH)2 + 2H2O → Ba(AlO2)2 + 3H2

* Ngoài ra, oxit và hiđroxit của nhôm cũng tan được trong dung dịch kiềm nhưng không tạo khí

PTHH: Al2O3 + 2NaOH  → 2NaAlO2 + H2O

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O

* Đối với các dung dịch muối nhôm phản ứng với dung dịch kiềm dư:

AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

Vì kiềm dư nên xảy ra tiếp phản ứng:

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O