Bài toán có liên quan đến số dư trong phép chia một số tự nhiên cho 2

Phương pháp giải

 * Chú ý rằng:

 Số dư trong phép chia cho 2 chỉ có thể là 0 hoặc 1.

Cho số \(N = \overline {5a} \). Tìm các số tự nhiên $N$ sao cho $N$ chia cho $2$ dư $1$.

Giải:

Ta có: \(a \in \left\{ {0;\,\,1;\,\,2;\,\,.......;\,\,9} \right\}\)

Mà $N$ chia cho $2$ dư $1$ nên $a$ chỉ có thể là $1;3;5;7;9$.

=> $N$ có thể là $51;53;55;57;59$