Bài toán đưa về việc tìm BCNN của hai hay nhiều số

Phương pháp:

Phân tích đề bài, suy luận để đưa về việc tìm BCNN của hai hay nhiều số.