Bài toán đưa về việc tìm ƯCLN của hai hay nhiều số

Phương pháp:

Phân tích đề bài, suy luận để đưa về việc tìm ƯCLN của hai hay nhiều số