Bài toán đưa về việc tìm ước chung của hai hay nhiều số

Phương pháp:

 Phân tích bài toán để đưa về việc tìm ước chung của hai hay nhiều số.