Bài toán ghép tụ điện – cuộn cảm nối tiếp và song song

- Bài toán ghép tụ điện nối tiếp và song song:

Mạch gồm: L và C1 có tần số f1; L và C2 có tần số f2.

Mạch gồm C1 và C2 ghép nối tiếp Mạch gồm C1 và C2 ghép song song
\(\dfrac{1}{C} = \dfrac{1}{{{C_1}}} + \dfrac{1}{{{C_2}}}\) \(C = {C_1} + {C_2}\)
\(\dfrac{1}{{T_{nt}^2}} = \dfrac{1}{{T_1^2}} + \dfrac{1}{{T_2^2}};f_{nt}^2 = f_1^2 + f_2^2\) \(T_{//}^2 = T_1^2 + T_2^2;\dfrac{1}{{f_{//}^2}} = \dfrac{1}{{f_1^2}} + \dfrac{1}{{f_2^2}}\)

- Bài toán ghép cuộn cảm nối tiếp và song song:

Mạch gồm: L1 và C có tần số f1; L2 và C có tần số f2.- Bài toán ghép cuộn cảm nối tiếp và song song:

Mạch gồm L1 và L2 ghép nối tiếp Mạch gồm L1 và L2 ghép song song
\(L = {L_1} + {L_2}\) \(\dfrac{1}{L} = \dfrac{1}{{{L_1}}} + \dfrac{1}{{{L_2}}}\)
\(T_{nt}^2 = T_1^2 + T_2^2;\dfrac{1}{{f_{nt}^2}} = \dfrac{1}{{f_1^2}} + \dfrac{1}{{f_2^2}}\) \(\dfrac{1}{{T_{//}^2}} = \dfrac{1}{{T_1^2}} + \dfrac{1}{{T_2^2}};f_{//}^2 = f_1^2 + f_2^2\)