Bài toán tụ xoay

- Tụ xoay:

\(C = \dfrac{{\varepsilon S}}{{4\pi k{\rm{d}}}}\)

Trong đó :

+ ε: hằng số điện môi

+ k = 9.109

+ d : khoảng cách

+ S : diện tích miền đối diện

Ứng với 0: Smin => Cmin

Ứng với 180: Smax => Cmax

\({C_{min}} \le C \le {C_{max}}\)

Độ biến thiên với α=1: \(\Delta C = \dfrac{{{C_{{\rm{max}}}} - {C_{\min }}}}{{180}}\)

\({C_\alpha } = {C_{\min }} + \alpha \Delta C = {C_{\min }} + \alpha (\dfrac{{{C_{{\rm{max}}}} - {C_{\min }}}}{{180}})\)