Bảng dữ liệu ban đầu

1. Kiến thức cần nhớ

Bảng dữ liệu ban đầu là bảng mà ta tạo ra để ghi lại các thông tin đã thu thập được khi điều tra một vấn đề nào đó.

Chú ý: Để thu thập các dữ liệu được nhanh chóng, trong bảng dữ liệu ban đầu ta thường viết tắt các giá trị, nhưng để tránh sai ót, các giá trị khác nhau phải được viết tắt khác nhau.

2. Ví dụ về bảng dữ liệu ban đầu

Ví dụ:

a) Điều tra điểm Toán của 20 bạn trong kì khảo sát đầu năm của lớp 6B:

Trước hết, ta kẻ bảng gồm 10 cột 2 hàng và ghi lại điểm của mỗi bạn vào bảng

5

2

8

9

4

6

7

5,5

6

7,5

5

10

6

7

8,5

8

9

6

3

8

b) Xếp loại học lực của học sinh tổ 1 lớp 6A được ghi lại trong bảng dữ liệu sau:

Kh

G

Kh

Kh

TB

G

Kh

TB

TB

Kh

Kh

Y

G

Kh

Kh

(G: Giỏi; Kh: Khá; TB: Trung bình; Y: Yếu)

Các ví dụ trên đều là các ví dụ về bảng dữ liệu ban đầu.