Bảng so sánh lực lực hồi phục và lực đàn hồi

  • Lý thuyết liên quan

    Phương pháp giải tập chiều dài CLLX - Lực đàn hồi, lực hồi phục của CLLX --- Xem chi tiết tại đây.