Biểu diễn lực

I - ĐỊNH NGHĨA VỀ LỰC

- Lực có thể làm biến dạng, thay đổi vận tốc của vật hoặc vừa làm biến dạng vừa thay đổi vận tốc của vật.

- Đơn vị của lực là Niutơn (N).

II - BIỂU DIẾN LỰC

Lực là một đại lượng vectơ được biểu diễn bằng một mũi tên có:

- Gốc là điểm đặt của lực.

- Phương và chiều là phương và chiều của lực.

- Độ dài biểu diễn cường độ của lực theo một tỉ lệ xích cho trước.

- Ký hiệu: \(\overrightarrow F \)

- Cường độ: \(F\)

Ví dụ:

Vật chịu tác dụng của lực \(\overrightarrow F \) có độ lớn: \(F = 30N\)