Các cấp độ tổ chức của cơ thể đa bào

Ở sinh vật đa bào (thực vật và động vật), các tế bào được tổ chức theo thứ tự nhất định từ cấp độ cao đến cấp độ thấp.

Sinh học 10 Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống