Các đại lượng đặc trưng của dao động tổng hợp

- Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp:

\(\begin{array}{l}{A^2} = A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}{\rm{cos(}}{\varphi _2} - {\varphi _1})\\tan\varphi  = \dfrac{{{A_1}\sin {\varphi _1} + {A_2}\sin {\varphi _2}}}{{{A_1}{\rm{cos}}{\varphi _1} + {A_2}{\rm{cos}}{\varphi _2}}}\end{array}\)

Trường hợp độ lệch pha của hai dao động đặc biệt:

+ \(\Delta \varphi = {\varphi _2} - {\varphi _1} = k2\pi \): hai dao động cùng pha

\(\begin{array}{l}{A^2} = A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2} = {({A_1} + {A_2})^2}\\ \to A = {A_1} + {A_2}\end{array}\)

+ \(\Delta \varphi = {\varphi _2} - {\varphi _1} = (2k + 1)\pi \): hai dao động ngược pha

\(\begin{array}{l}{A^2} = A_1^2 + A_2^2 - 2{A_1}{A_2} = {({A_1} - {A_2})^2}\\ \to A = \left| {{A_1} - {A_2}} \right|\end{array}\)

+ \(\Delta \varphi = {\varphi _2} - {\varphi _1} = \dfrac{{2k + 1}}{2}\pi \) : hai dao động vuông pha

\({A^2} = A_1^2 + A_2^2\)