Các định luật Fa-ra-đây

* Định luật Fa-ra-đây thứ nhất

Khối lượng vật chất được giải phóng ở điện cực của bình điện phân tỉ lệ thuận với điện lượng chạy qua bình đó.

\(m = kq\)

k gọi là đương lượng điện hóa, phụ thuộc vào bản chất của chất được giải phóng ra ở cực.

- Trong hệ SI, đơn vị của k là: kg/C

* Định luật Fa-ra-đây thứ hai:

Đương lượng điện hoá k của một nguyên tố tỉ lệ với đương lượng gam \(\dfrac{A}{n}\) của nguyên tố đó. Hệ số tỉ lệ \(\dfrac{1}{F}\), trong đó F gọi là số Fa-ra-đây.                      

\(k = \dfrac{1}{F}.\dfrac{A}{n}\)

Kết quả thí nghiệm cho thấy:  F ≈ 96500 C/mol.

* Công thức Fa-ra-đây :

\(m = \dfrac{1}{F}\dfrac{A}{n}q = \dfrac{1}{F}.\dfrac{A}{n}It\)

Trong đó:

   + m là chất được giải phóng ở điện cực (g)

   + I - cường độ dòng điện không đổi đi qua bình điện phân (A)

   + t: thời gian dòng điện chạy qua bình (s)