Các hình thức hô hấp ở động vật

1. Các hình thức hô hấp ở động vật

Hình 1: Hô hấp qua bề mặt cơ thể 

Hình 2: Hô hấp qua hệ thống ống khí

Hình 3: Hô hấp bằng mang ở cá (a) và bằng phổi ở chim, thú (b)

2. Đặc điểm các hình thức hô hấp ở động vật