Các hoocmon ảnh hưởng đến sự phát triển của động vật có xương sống

- Quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật được điều hòa bởi các hoocmon sinh trưởng và phát triển.

- Động vật có xương sống được điều hòa bởi các hoocmon: hoocmon sinh trưởng, tizoxin, testosteron, estrogen

  • Lý thuyết liên quan

    Bài tập các nhân tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển ở động vật - ĐGNL Hà Nội --- Xem chi tiết tại đây.