Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á

giảm tải

1. QUÁ TRÌNH XÂM LƯỢC CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN VÀO CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á.

a, Nguyên nhân

Từ giữa thế kỉ XIX, các nước châu Âu và Bắc Mĩ căn bản hoàn thành cách mạng tư sản. Vì thế rất cần thị trường, thuộc địa nên đẩy mạnh xâm lược thuộc địa, trong đó có khu vực Đông Nam Á. Do:

- Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng.

- Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nền văn hóa lâu đời.

- Các nước Đông Nam Á đang khủng hoảng triền miên về chính trị, kinh tế, xã hội               

b, Quá trình xâm lược

quá trình xâm lược của Pháp
  • Lý thuyết liên quan

    Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á --- Xem chi tiết tại đây.