Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Campuchia

II. PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP Ở LÀO VÀ CAMPUCHIA

1. Nguyên nhân

- Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa, đặc biệt là ở Đông Dương - được coi là quan trọng và giàu có nhất trong hệ thống thuộc địa của Pháp.

- Chính sách khai thác tàn bạo, chế độ thuế khóa, lao dịch nặng nề.

=> Đã bùng nổ phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Đông Dương.

- Ở Lào: phong trào đấu tranh phát triển mạnh những mang tính tự phát, chủ yếu ở địa bàn Bắc Lào phong trào cách mạng liên hệ chặt chẽ với Việt Nam.

Ở Campuchia: phong trào bùng lên mạnh mẽ vào 1925 - 1926, phát triển thành đấu tranh vũ trang. Cũng mang tính tự phát, phân tán.

- Ở Việt Nam: phong trào phát triển mạnh mẽ:

+ Năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời mở ra thời kỳ mới của cách mạng 3 nước Đông Dương.

+ Tập hợp - đoàn kết tất cả các giai cấp, các lực lượng trong xã hội.

+ Xây dựng cơ sở của Đảng Cộng sản ở nhiều nơi.

+ Đưa phong trào cách mạng phát triển theo xu hướng vô sản.

- Trong những năm 1936 - 1939, Mặt trận Dân chủ Đông Dương tập hợp nhân dân chống phát xít và chiến tranh. Một số cơ sở của Đảng cộng sản Đông Dương được xây dựng và củng cố ở Viêng Chăn, PhnômPênh … kích thích sự phát triển của phong trào đấu tranh ở Lào và Campuchia cho đến khi Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.