Cách so sánh các số liệu từ biểu đồ tròn

Phương pháp:  

Bước 1: Xác định đối tượng cần so sánh.

Bước 2: Sử dụng công thức tính tỷ lệ hoặc giá trị trung bình rồi so sánh các mẫu số liệu với nhau.

Ví dụ: Tập đoàn X có 6 công ty A,B,C,D,E,F. Trong năm 2020, tỷ lệ doanh thu của các công ty này được biểu thị như biểu đồ:

a) Doanh thu của công ty F nhiều hơn doanh thu của công ty D là bao nhiêu phần trăm?

b) Nếu doanh thu của công ty E tăng 15% vào năm 2021 và doanh thu của các công ty khác không thay đổi thì tổng doanh thu của tập đoàn X tăng bao nhiêu phần trăm?

Giải:

a) Doanh thu công ty F nhiều hơn doanh thu của công ty D là \(\dfrac{{16 - 10}}{{10}}.100\% = 60\% \)

b) Doanh thu công ty E chiếm 14% tổng doanh thu. Doanh thu tăng thêm chiếm 15% doanh thu công ty E năm 2020, tức là chiếm 15%.14%=2,1% tổng doanh thu 2020.