Cách viết số quy tròn của số gần đúng căn cứ vào độ chính xác cho trước

Ví dụ:

a) Cho số gần đúng \(a = 2{\rm{ }}841{\rm{ }}331\) với độ chính xác \(d = 400\). Hãy viết số quy tròn của \(a\).

Giải:

Vì độ chính xác \(100 < d = 400 < 1000\) nên ta quy tròn $a$ đến hàng nghìn. Chữ số ngay sau hàng quy tròn là chữ số $3$.

Vì \(3 < 5\) nên số quy tròn của \(a\) là\(2{\rm{ }}841{\rm{ }}000\).

b) Hãy viết số quy tròn của số gần đúng của số gần đúng \(a = 4,1463\) biết \(\bar a = 4,1463 \pm 0,01\)

Giải:

Vì độ chính xác \(d=0,01<0,1\) nên ta quy tròn số \(4,1463\) đến hàng phần chục. Chữ số ngay sau hàng quy tròn là số \(4<5\).

Vậy số quy tròn của $a$ là $4,1$.