Cách xác định nguyên tố thuộc 2 nhóm A liên tiếp

Nếu giả sử ZA < ZB

Nếu  A và B thuộc cùng 1 chu kỳ thì:  ZA – ZB = 1.

Nếu A và B không biết có thuộc cùng 1 chu kỳ hay không thì phải dựa vào $\overset{\_}{\mathop{Z}}\,$ và ZA < $\overset{\_}{\mathop{Z}}\,$< ZB.

Ví dụ: X và Y là hai nguyên tố thuộc hai nhóm A liên tiếp của cùng 1 chu kì. Biết ZX < ZY và ZX + ZY = 31. Y thuộc nhóm VIA. Kết luận nào sau đây là đúng với X và Y?

A. X và Y đều là kim loại.

B. Ở trạng thái cơ bản Y có một electron độc thân.

C. Ở trạng thái cơ bản X có 3 electron độc thân.

D. Công thức oxit cao nhất của X là XO2.

Lời giải:

X và Y là hai nguyên tố thuộc hai nhóm A liên tiếp của cùng 1 chu kì → ZY - ZX = 1

Ta giải hệ: ZX + ZY = 31 và ZY - ZX = 1 → X là P và Y là S

Cấu hình e của S: 1s22s22p63s23p4

Cấu hình e của P: 1s22s22p63s23p3

- A sai vì X, Y đều là phi kim

- B sai vì Y có 2e độc thân

- C đúng

- D sai vì công thức oxit cao nhất là P2O5

=> Đáp án C