Cấu hình electron ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố nhóm A

- Các nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm A có cùng số e lớp ngoài cùng (số e hóa trị) là nguyên nhân của sự giống nhau về tính chất hóa học của các nguyên tố nhóm A.

Số thứ tự của nhóm = số e lớp ngoài cùng = số e hóa trị

- Nguyên tố s thuộc nhóm IA, IIA

- Nguyên tố p thuộc nhóm IIIA, VIIIA

Ví dụ: Vì sao các nguyên tố thuộc cùng 1 nhóm A trong bảng tuần hoàn có tính chất hóa học tương tự nhau?

A. Các nguyên tố có cùng số electron ở phân lớp ngoài cùng

B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron

C. Các nguyên tố có số electron hóa trị

D. Các nguyên tố có cùng số electron ở lớp ngoài cùng

Đáp án: D