Cấu tạo bên trong của Trái Đất

- Trái Đất được cấu tạo bởi ba lớp, từ ngoài vào trong bao gồm: vỏ Trái Đất, man-ti và nhân Trái Đất.

Cấu tạo bên trong trái đất
 

Vỏ

Lớp giữa

(Manti)

Nhân

Độ dày

5 – 70 km

2900 km

3400 km

Trạng thái

Rắn

Từ quánh dẻo đến rắn

Từ lỏng đến rắn

Nhiệt độ

Tăng theo độ sâu tối đa 10000C

15000C – 37000C

Khoảng 50000C

Đặc điểm khác

 

- Chiếm gần 70% khối lượng Trái Đất

- Vật chất chủ yếu sắt, ni-ken và si-lic.

- Chiếm gần 30% khối lượng Trái Đất.

- Vật chất chủ yếu sắt.

- Chia thành 2 lớp (lõi trong rắn, lõi ngoài lỏng.