Cấu tạo hạt nhân

- Nguyên tử được cấu tạo bởi các electron và hạt nhân.

- Hạt nhân được tạo thành bởi hai loại hạt là proton và nơtron; hai loại hạt này có tên chung là nuclôn, có kích thước rất nhỏ (10-14÷10-15).

+ Hạt proton (p): điện tích là +e, khối lượng \(1,{67262.10^{ - 27}}kg\)

+ Hạt nơtron (n): không mang điện, khối lượng \(1,{67493.10^{ - 27}}kg\)

- Kí hiệu: \(_Z^AX\)

Trong đó:

+ X: tên nguyên tử

+ Z: số hiệu nguyên tử (là vị trí của hạt nhân trong bảng tuần hoàn hóa học)

+ Số hạt proton = số hạt electron = số Z

+ A: số khối = số proton + số nơtron

- Cấu tạo các hạt sơ cấp: \(_{ - 1}^0e;{\rm{ }}_1^1p;{\rm{ }}_0^1n\)