Cấu tạo tế bào thực vật

Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào.

1. Hình dạng và kích thước tế bào

cấu tạo tế bào

- Các cơ quan của thực vật (rễ, thân, lá…) đều có cấu tạo từ tế bào.

- Hình dạng: tế bào có nhiều hình dạng khác nhau: hình nhiều cạnh, hình trứng, hình sao…

- Kích thước tế bào rất khác nhau: đa số có kích thước rất bé ta phải quan sát bằng kính hiển vi mới có thể nhìn thấy (trừ tép chanh, tép bưởi…).

2. Cấu tạo tế bào 

tế bào thực vật

- Tuy các tế bào có kích thước và hình dạng khác nhau. Tuy nhiên, khi quan sát dưới kính hiển vi chúng ta đều thấy chúng có cấu tạo cơ bản giống nhau, đều gồm các thành phần chính: vách tế bào, màng sinh chất, chất tế bào và nhân, ngoài ra còn có không bào, lục lạp và các thành phần khác.

- Đặc điểm và chức năng của các thành phần cấu tạo tế bào:

Các thành phần của tế bào

3. Mô

- Mô là nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau và cùng thực hiện một chức năng riêng. Ví dụ: mô che chở, mô phân sinh, mô mềm, mô nâng đỡ, mô dự trữ …

+ Các tế bào của cùng một mô thì có hình dạng, cấu tạo giống nhau

+ Các tế bào ở các mô khác nhau thì khác nhau về hình dạng và cấu tạo

Các loại mô:

các loại mô thực vật